Забрана за парично финансиране

  1. Решение на ЕЦБ от 20 февруари 2014 г. за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки (ЕЦБ/2014/8), OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 54..
    1. Решение (ЕС) 2015/1574 на ЕЦБ от 4 септември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/8 за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки (ЕЦБ/2015/29), OВ L 245, 22.9.2015 г., стр. 12..