Súvisiace stanoviská ECB

 1. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.Dodatočné informácie
 2. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2019/35), Ú. v. EÚ C 374, 23. 10. 2019, s. 2.
 3. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní prezidentky ECB (CON/2019/28), Ú. v. EÚ C 258, 25. 7. 2019, s. 2.Dodatočné informácie
 4. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2019/11), Ú. v. EÚ C 94, 12. 3. 2019, s. 2.
 5. Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu  (CON/2019/6), Ú. v. EÚ C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatočné informácie
 6. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
 7. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov  (CON/2017/42), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
 8. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny  (CON/2017/39), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
 9. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2012/56), Ú. v. EÚ C 218, 24. 7. 2012, s. 3.Dodatočné informácie
 10. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2011/100), Ú. v. EÚ C 364, 14. 12. 2011, s. 7.Dodatočné informácie
 11. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2011/77), Ú. v. EÚ C 301, 12. 10. 2011, s. 2.Dodatočné informácie
 12. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní prezidenta ECB (CON/2011/48), Ú. v. EÚ C 182, 23. 6. 2011, s. 6.
 13. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2011/16), Ú. v. EÚ C 74, 8. 3. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
 14. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2010/19), Ú. v. EÚ C 58, 10. 3. 2010, s. 3.Dodatočné informácie
 15. Stanovisko k vymenovaniu člena Výkonnej rady ECB (CON/2006/14), Ú. v. EÚ C 58, 10. 3. 2006, s. 12.Dodatočné informácie
 16. Stanovisko k účtovným štandardom a štandardom finančného výkazníctva, ktoré má používať Národná banka Slovenska (CON/2005/61), Slovensko, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 17. Stanovisko k vymenovaniu člena Výkonnej rady ECB (CON/2005/6), Ú. v. EÚ C 75, 24. 3. 2005, s. 14.Dodatočné informácie
 18. Stanovisko k vymenovaniu nového člena Výkonnej rady ECB (CON/2004/11), Ú. v. EÚ C 87, 7. 4. 2004, s. 37.
 19. Stanovisko k odporúčaniu o vymenovaní nového prezidenta ECB (CON/2003/13), Ú. v. EÚ C 187, 7. 8. 2003, s. 16.
 20. Stanovisko k odporúčaniu o vymenovaní nových členov Výkonnej rady ECB (CON/2003/6), Ú. v. EÚ C 105, 1. 5. 2003, s. 37.
 21. Stanovisko k štatistickým údajom, ktoré sa majú používať na úpravu kľúča na upisovanie základného imania ECB (CON/2003/5), Ú. v. EÚ C 102, 29. 4. 2003, s. 11.
 22. Stanovisko k odporúčaniu o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2002/11), Ú. v. ES C 100, 25. 4. 2002, s. 8.
 23. Stanovisko k zloženiu Hospodárskeho a finančného výboru (CON/1998/53), Ú. v. ES C 77, 20. 3. 1999, s. 9.
 24. Stanovisko k vymenovaniu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Výkonnej rady ECB (CON/1998/27), Ú. v. ES C 169, 4. 6. 1998, s. 14.
 25. Stanovisko k štatistickým údajom, ktoré sa majú používať na určovanie kľúča na upisovanie základného imania ECB (CON/1998/15), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 7.