Menu

Odpowiednie opinie EBC

 1. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2019/43), 11.12.2019.Dodatkowe informacje
 2. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2019/35), Dz.U. C 374 z 23.10.2019, str. 2.Dodatkowe informacje
 3. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa EBC (CON/2019/28), Dz.U. C 258 z 25.7.2019, str. 2.Dodatkowe informacje
 4. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC (CON/2019/11), Dz.U. C 94 z 12.3.2019, str. 2.
 5. Opinia dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej  (CON/2019/6), Dz.U. C 84 z 6.3.2019, str. 1.Dodatkowe informacje
 6. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa EBC (CON/2018/14), 7.3.2018.
 7. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji  (CON/2017/42), Dz.U. C 385 z 15.11.2017, str. 10.Dodatkowe informacje
 8. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 oraz rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia kontrahentom centralnym oraz wymogów dotyczących uznawania kontrahentów centralnych z państw trzecich (CON/2017/39), Dz.U. C 385 z 15.11.2017, str. 10.Dodatkowe informacje
 9. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2012/56), Dz.U. C 218 z 24.7.2012, str. 3.Dodatkowe informacje
 10. Opinia w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka Zarządu EBC (CON/2011/100), Dz.U. C 364 z 14.12.2011, str. 7.Dodatkowe informacje
 11. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC (CON/2011/77), Dz.U. C 301 z 12.10.2011, str. 2.Dodatkowe informacje
 12. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Prezesa EBC (CON/2011/48), Dz.U. C 182 z 23.6.2011, str. 6.
 13. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu EBC  (CON/2011/16), Dz.U. C 74 z 8.3.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
 14. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa EBC (CON/2010/19), Dz.U. C 58 z 10.3.2010, str. 3.Dodatkowe informacje
 15. Opinia w sprawie powołania członka Zarządu EBC (CON/2006/14), Dz.U. C 58 z 10.3.2006, str. 12.Dodatkowe informacje
 16. Opinia w sprawie standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przeznaczonych do stosowania przez Národná banka Slovenska (CON/2005/61), Słowacja, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinia w sprawie powołania członka Zarządu EBC (CON/2005/6), Dz.U. C 75 z 24.3.2005, str. 14.Dodatkowe informacje
 18. Opinia w sprawie mianowania nowego członka Zarządu EBC (CON/2004/11), Dz.U. C 87 z 7.4.2004, str. 37.
 19. Opinia w sprawie rekomendacji w zakresie mianowania nowego Prezesa EBC (CON/2003/13), Dz.U. C 187 z 7.8.2003, str. 16.
 20. Opinia w sprawie rekomendacji w zakresie mianowania nowego członka Zarządu EBC (CON/2003/6), Dz.U. C 105 z 1.5.2003, str. 37.
 21. Opinia w sprawie danych statystycznych używanych dla dostosowania klucza określającego poziom subskrypcji kapitału EBC (CON/2003/5), Dz.U. C 102 z 29.4.2003, str. 11.
 22. Opinia w sprawie rekomendacji w zakresie powołania Wiceprezesa EBC (CON/2002/11), Dz.U. C 100 z 25.4.2002, str. 8.
 23. Opinia w sprawie składu Komitetu Ekonomicznego i Finansowego (CON/1998/53), Dz.U. C 77 z 20.3.1999, str. 9.
 24. Opinia w sprawie mianowania Prezesa EBC, Wiceprezesa EBC oraz pozostałych członków Zarządu EBC  (CON/1998/27), Dz.U. C 169 z 4.6.1998, str. 14.
 25. Opinia w sprawie danych statystycznych używanych dla dostosowania klucza określającego poziom subskrypcji kapitału EBC  (CON/1998/15), Dz.U. C 190 z 18.6.1998, str. 7.