Menu

Saistītie ECB atzinumi

 1. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2019/43), 11.12.2019.Papildus informācija
 2. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2019/35), OV C 374, 23.10.2019, 2. lpp..Papildus informācija
 3. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB prezidenta iecelšanu (CON/2019/28), OV C 258, 25.7.2019, 2. lpp..Papildus informācija
 4. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2019/11), OV C 94, 12.3.2019, 2. lpp..
 5. ECB Atzinums (2019. gada 13. februāris) par priekšlikumu Padomes lēmumam par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu (CON/2019/6), OV C 84, 6.3.2019, 1. lpp..Papildus informācija
 6. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB viceprezidenta iecelšanu amatā (CON/2018/14), 7.3.2018.
 7. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma atlikšanu, ziņošanas prasībām, riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem izvirzāmajām prasībām  (CON/2017/42), OV C 385, 15.11.2017, 10. lpp..Papildus informācija
 8. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CDP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CDP atzīšanas prasībām  (CON/2017/39), OV C 385, 15.11.2017, 10. lpp..Papildus informācija
 9. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2012/56), OV C 218, 24.7.2012, 3. lpp..Papildus informācija
 10. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2011/100), OV C 364, 14.12.2011, 7. lpp..Papildus informācija
 11. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2011/77), OV C 301, 12.10.2011, 2. lpp..Papildus informācija
 12. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB prezidenta iecelšanu (CON/2011/48), OV C 182, 23.6.2011, 6. lpp..
 13. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā (CON/2011/16), OV C 74, 8.3.2011, 1. lpp..Papildus informācija
 14. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB viceprezidenta iecelšanu amatā (CON/2010/19), OV C 58, 10.3.2010, 3. lpp..Papildus informācija
 15. Atzinums par ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2006/14), OV C 58, 10.3.2006, 12. lpp..Papildus informācija
 16. Atzinums par Národná banka Slovenska izmantotajiem grāmatvedības un finanšu ziņojumu standartiem (CON/2005/61), Slovākija, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Atzinums par ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2005/6), OV C 75, 24.3.2005, 14. lpp..Papildus informācija
 18. Atzinums par jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2004/11), OV C 87, 7.4.2004, 37. lpp..
 19. Atzinums par ieteikumu attiecībā uz jaunā ECB priekšsēdētāja iecelšanu (CON/2003/13), OV C 187, 7.8.2003, 16. lpp..
 20. Atzinums par ieteikumu attiecībā uz jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2003/6), OV C 105, 1.5.2003, 37. lpp..
 21. Atzinums par statistikas datiem, ko izmantot ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšanai (CON/2003/5), OV C 102, 29.4.2003, 11. lpp..
 22. Atzinums par ieteikumu par ECB priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu (CON/2002/11), OV C 100, 25.4.2002, 8. lpp..
 23. Atzinums par Ekonomikas un finanšu komitejas sastāvu (CON/1998/53), OV C 77, 20.3.1999, 9. lpp..
 24. Atzinums par ECB priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pārējo Valdes locekļu iecelšanu (CON/1998/27), OV C 169, 4.6.1998, 14. lpp..
 25. Atzinums par statistikas datiem, ko izmantot ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas noteikšanai (CON/1998/15), OV C 190, 18.6.1998, 7. lpp..