Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ

 1. Γνωμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2019/43), 11.12.2019.Πρόσθετες πληροφορίες
 2. Γνωμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT  (CON/2019/35), EE  C 374 της 23.10.2019, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 3. Γνωμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό προέδρου της EKT (CON/2019/28), EE  C 258 της 25.7.2019, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 4. Γνωμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2019/11), EE  C 94 της 12.3.2019, σ. 2.
 5. Γνώμη αναφορικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  (CON/2019/6), EE  C 84 της 6.3.2019, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 6. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό αντιπροέδρου της EKT (CON/2018/14), 7.3.2018.
 7. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (CON/2017/42), EE  C 385 της 15.11.2017, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
 8. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών  (CON/2017/39), EE  C 385 της 15.11.2017, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
 9. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2012/56), EE  C 218 της 24.7.2012, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 10. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT  (CON/2011/100), EE  C 364 της 14.12.2011, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
 11. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2011/77), EE  C 301 της 12.10.2011, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 12. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό του Προέδρου της EKT (CON/2011/48), EE  C 182 της 23.6.2011, σ. 6.
 13. Γνωμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό ενός μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2011/16), EE  C 74 της 8.3.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 14. Γνώμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό του αντιπροέδρου της EKT (CON/2010/19), EE  C 58 της 10.3.2010, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 15. Γνώμη σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2006/14), EE  C 58 της 10.3.2006, σ. 12.Πρόσθετες πληροφορίες
 16. Γνώμη σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα παροχής χρηματοπιστωτικών στοιχείων που χρησιμοποιεί η Národná banka Slovenska  (CON/2005/61), Σλοβακία, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Γνώμη σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2005/6), EE  C 75 της 24.3.2005, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
 18. Γνώμη σχετικά με το διορισμό νέου μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2004/11), EE  C 87 της 7.4.2004, σ. 37.Πρόσθετες πληροφορίες
 19. Γνώμη σχετικά με σύσταση όσον αφορά το διορισμό του νέου προέδρου της ΕΚΤ (CON/2003/13), EE  C 187 της 7.8.2003, σ. 16.Πρόσθετες πληροφορίες
 20. Γνώμη σχετικά με σύσταση όσον αφορά το διορισμό νέου μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2003/6), EE  C 105 της 1.5.2003, σ. 37.Πρόσθετες πληροφορίες
 21. Γνώμη σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (CON/2003/5), EE  C 102 της 29.4.2003, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
 22. Γνώμη σχετικά µε σύσταση όσον αφορά το διορισµό του αντιπροέδρου της EKT (CON/2002/11), EE  C 100 της 25.4.2002, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
 23. Γνώμη σχετικά με τη σύνθεση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (CON/1998/53), EE  C 77 της 20.3.1999, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
 24. Γνώμη σχετικά με το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και των λοιπών μελών της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/1998/27), EE  C 169 της 4.6.1998, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
 25. Γνώμη σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (CON/1998/15), EE  C 190 της 18.6.1998, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες