Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ

 1. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2012/56), EE  C 218 της 24.7.2012, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 2. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT  (CON/2011/100), EE  C 364 της 14.12.2011, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
 3. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2011/77), EE  C 301 της 12.10.2011, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 4. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό του Προέδρου της EKT (CON/2011/48), EE  C 182 της 23.6.2011, σ. 6.
 5. Γνωμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό ενός μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2011/16), EE  C 74 της 8.3.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 6. Γνώμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό του αντιπροέδρου της EKT (CON/2010/19), EE  C 58 της 10.3.2010, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 7. Γνώμη σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2006/14), EE  C 58 της 10.3.2006, σ. 12.Πρόσθετες πληροφορίες
 8. Γνώμη σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα παροχής χρηματοπιστωτικών στοιχείων που χρησιμοποιεί η Národná banka Slovenska  (CON/2005/61), Σλοβακία, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Γνώμη σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2005/6), EE  C 75 της 24.3.2005, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
 10. Γνώμη σχετικά με το διορισμό νέου μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2004/11), EE  C 87 της 7.4.2004, σ. 37.Πρόσθετες πληροφορίες
 11. Γνώμη σχετικά με σύσταση όσον αφορά το διορισμό του νέου προέδρου της ΕΚΤ (CON/2003/13), EE  C 187 της 7.8.2003, σ. 16.Πρόσθετες πληροφορίες
 12. Γνώμη σχετικά με σύσταση όσον αφορά το διορισμό νέου μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2003/6), EE  C 105 της 1.5.2003, σ. 37.Πρόσθετες πληροφορίες
 13. Γνώμη σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (CON/2003/5), EE  C 102 της 29.4.2003, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
 14. Γνώμη σχετικά µε σύσταση όσον αφορά το διορισµό του αντιπροέδρου της EKT (CON/2002/11), EE  C 100 της 25.4.2002, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
 15. Γνώμη σχετικά με τη σύνθεση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (CON/1998/53), EE  C 77 της 20.3.1999, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
 16. Γνώμη σχετικά με το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και των λοιπών μελών της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/1998/27), EE  C 169 της 4.6.1998, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
 17. Γνώμη σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (CON/1998/15), EE  C 190 της 18.6.1998, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες