CON/2005/61

 1. Stanovisko k účtovným štandardom a štandardom finančného výkazníctva, ktoré má používať Národná banka Slovenska (CON/2005/61), Slovensko, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatočné informácie

    
   Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a o rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska