CON/2003/6

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2003/6), EUVL C 105, 1.5.2003, s. 37.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämisestä