Monetära inkomster

 1. ECB:s beslut av den 3 november 1998 i dess ändrade lydelse enligt beslut av den 14 december 2000 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker och av ECB:s förluster för räkenskapsåren 1999-2001 (ECB/2000/19), EGT L 336, 30.12.2000, s. 119.
 2. ECB:s beslut av den 25 november 2010 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (omarbetning) (ECB/2010/23), EUT L 35, 9.2.2011, s. 17.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut av den 3 november 2011 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2011/18), EUT L 319, 2.12.2011, s. 116.
  2. Beslut ECB/2010/23. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 31.12.2011.
  3. ECB:s beslut av den 5 juni 2014 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2014/24), EUT L 117, 7.6.2014, s. 168.
  4. ECB:s beslut (EU) 2015/297 av den 15 december 2014 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2014/56), EUT L 53, 25.2.2015, s. 21.
  5. ECB:s beslut (EU) 2015/2202 av den 19 november 2015 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2015/37), EUT L 313, 28.11.2015, s. 42.
 3. ECB:s beslut (EU) 2015/298 av den 15 december 2014 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster (omarbetning) (ECB/2014/57), EUT L 53, 25.2.2015, s. 24.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut (EU) 2015/1195 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/298 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster  (ECB/2015/25), EUT L 193, 21.7.2015, s. 133.