Monetära inkomster

  1. ECB:s beslut av den 3 november 1998 i dess ändrade lydelse enligt beslut av den 14 december 2000 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker och av ECB:s förluster för räkenskapsåren 1999-2001 (ECB/2000/19), EGT L 336, 30.12.2000, s. 119.
  2. ECB:s beslut (EU) 2015/298 av den 15 december 2014 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster (omarbetning) (ECB/2014/57), EUT L 53, 25.2.2015, s. 24.Ytterligare information
    1. ECB:s beslut (EU) 2015/1195 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/298 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster  (ECB/2015/25), EUT L 193, 21.7.2015, s. 133.
    2. ECB:s beslut (EU) 2019/2216 av den 28 november 2019 om ändring av beslut (EU) 2015/298 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster (ECB/2019/36), EUT L 332, 23.12.2019, s. 183.
  3. ECB:s beslut (EU) 2016/2248 av den 3 november 2016 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2016/36), EUT L 347, 20.12.2016, s. 26.Ytterligare information