Dochód pieniężny

  1. Decyzja EBC (UE) 2015/298 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC (wersja przekształcona) (EBC/2014/57), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 24.Dodatkowe informacje
    1. Decyzja EBC (UE) 2015/1195 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC  (EBC/2015/25), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 133.
    2. Decyzja EBC (UE) 2019/2216 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC (EBC/2019/36), Dz.U. L 332 z 23.12.2019, str. 183.
  2. Decyzja EBC (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro  (EBC/2016/36), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 26.Dodatkowe informacje