Monetaire inkomsten

  1. Besluit van de ECB van 3 november 1998, zoals gewijzigd bij het besluit van 14 december 2000, inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten en verliezen van de ECB voor de boekjaren 1999-2001 (ECB/2000/19), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 119.
  2. Besluit (EU) 2015/298 van de ECB van 15 december 2014 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB (herschikking) (ECB/2014/57), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 24.Aanvullende informatie
    1. Besluit (EU) 2015/1195 van de ECB van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/298 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB  (ECB/2015/25), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 133.
    2. Besluit (EU) 2019/2216 van de ECB van 28 november 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/298 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB (ECB/2019/36), PB L 332 van 23.12.2019, blz. 183.
  3. Besluit (EU) 2016/2248 van de ECB van 3 november 2016 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2016/36), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 26.Aanvullende informatie