Monetārie ienākumi

  1. ECB Lēmums (ES) 2015/298(2014. gada 15. decembris) par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus (pārstrādāta versija) (ECB/2014/57), OV L 53, 25.2.2015, 24. lpp..Papildus informācija
    1. ECB Lēmums (ES) 2015/1195 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus  (ECB/2015/25), OV L 193, 21.7.2015, 133. lpp..
    2. ECB Lēmums (ES) 2019/2216 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus (ECB/2019/36), OV L 332, 23.12.2019, 183. lpp..
  2. ECB Lēmums (ES) 2016/2248 (2016. gada 3. novembris) par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali  (ECB/2016/36), OV L 347, 20.12.2016, 26. lpp..Papildus informācija