Νομισματικό εισόδημα

  1. Απόφαση της EKT της 3ης Νοεµβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της 14ης Δεκεµβρίου 2000 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών και των ζηµιών της ΕΚΤ για τα οικονοµικά έτη 1999 έως 2001 (EKT/2000/19), EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 119.
  2. Απόφαση (EE) 2015/298 της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της EKT (αναδιατύπωση) (EKT/2014/57), EE  L 53 της 25.2.2015, σ. 24.Πρόσθετες πληροφορίες
    1. Απόφαση (ΕΕ) 2015/1195 της EKT, της 2ας Ιουλίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση (EE) 2015/298 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της EKT  (EKT/2015/25), EE  L 193 της 21.7.2015, σ. 133.
    2. Απόφαση (ΕΕ) 2019/2216 της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/298 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της EKT (EKT/2019/36), EE  L 332 της 23.12.2019, σ. 183.
  3. Απόφαση (ΕΕ) 2016/2248 της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (EKT/2016/36), EE  L 347 της 20.12.2016, σ. 26.Πρόσθετες πληροφορίες