Νομισματικό εισόδημα

 1. Απόφαση της EKT της 3ης Νοεµβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της 14ης Δεκεµβρίου 2000 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών και των ζηµιών της ΕΚΤ για τα οικονοµικά έτη 1999 έως 2001 (EKT/2000/19), EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 119.
 2. Απόφαση της EKT της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (αναδιατύπωση) (EKT/2010/23), EE  L 35 της 9.2.2011, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ  (EKT/2011/18), EE  L 319 της 2.12.2011, σ. 116.
  2. Απόφαση ΕΚΤ/2010/23. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 31.12.2011.
  3. Απόφαση της ΕΚΤ, της 5ης Ιουνίου 2014, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (EKT/2014/24), EE  L 117 της 7.6.2014, σ. 168.
  4. Απόφαση (ΕΕ) 2015/297 της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (EKT/2014/56), EE  L 53 της 25.2.2015, σ. 21.
  5. Απόφαση (ΕΕ) 2015/2202 της EKT, της 19ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ  (EKT/2015/37), EE  L 313 της 28.11.2015, σ. 42.
 3. Απόφαση (EE) 2015/298 της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της EKT (αναδιατύπωση) (EKT/2014/57), EE  L 53 της 25.2.2015, σ. 24.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2015/1195 της EKT, της 2ας Ιουλίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση (EE) 2015/298 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της EKT  (EKT/2015/25), EE  L 193 της 21.7.2015, σ. 133.