Паричен доход

  1. Решение (EC) 2015/298 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ (преработен текст) (преработен текст) (ЕЦБ/2014/57), OВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 24..Допълнителна информация
    1. Решение (ЕС) 2015/1195 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/25), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 133..
    2. Решение (ЕС) 2019/2216 на ЕЦБ от 28 ноември 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ (ЕЦБ/2019/36), OВ L 332, 23.12.2019 г., стр. 183..
  2. Решение (ЕС) 2016/2248 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2016/36), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 26..Допълнителна информация