Паричен доход

 1. Решение на ЕЦБ от 25 ноември 2010 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (преработена версия) (ЕЦБ/2010/23), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 17..Допълнителна информация
  1. Решение на ЕЦБ от 3 ноември 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2011/18), OВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 116..
  2. Решение ЕЦБ/2010/23. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.12.2011.
  3. Решение на ЕЦБ от 5 юни 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2014/24), OВ L 117, 7.6.2014 г., стр. 168..
  4. Решение (ЕС) 2015/297 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2014/56), OВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 21..
  5. Решение (ЕС) 2015/2202 на ЕЦБ от 19 ноември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2015/37), OВ L 313, 28.11.2015 г., стр. 42..
 2. Решение (EC) 2015/298 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ (преработен текст) (преработен текст) (ЕЦБ/2014/57), OВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 24..Допълнителна информация
  1. Решение (ЕС) 2015/1195 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/25), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 133..