ECB/2014/57

 1. ECB:s beslut (EU) 2015/298 av den 15 december 2014 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster (omarbetning) (ECB/2014/57), EUT L 53, 25.2.2015, s. 24.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 25 november 2010 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna  (ECB/2010/24), EUT L 6, 11.1.2011, s. 35.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 17 november 2005 om fördelning av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp till de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (ECB/2005/11), EUT L 311, 26.11.2005, s. 41.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 november 2002 om fördelning av ECB:s inkomster av eurosedlar i omlopp på de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (ECB/2002/9), EGT L 323, 28.11.2002, s. 49.
  2. ECB:s beslut av den 19 december 2012 om ändring av beslut ECB/2010/24 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna (ECB/2012/33), EUT L 13, 17.1.2013, s. 12.