ЕЦБ/2014/57

  1. Решение (EC) 2015/298 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ (преработен текст) (преработен текст) (ЕЦБ/2014/57), OВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 24..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 25 ноември 2010 година относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2010/24), OВ L 6, 11.1.2011 г., стр. 35..
      1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 17 ноември 2005 година относно разпределянето на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение между националните централни банки на участващите държавите-членки  (ЕЦБ/2005/11), OВ L 311, 26.11.2005 г., стр. 41..
    2. Решение на ЕЦБ от 19 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/24 относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2012/33), OВ L 13, 17.1.2013 г., стр. 12..