Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

  1. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών  (EKT/2016/34), EE  L 347 της 20.12.2016, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
    1. Kατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/2217 της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2019/34), EE  L 332 της 23.12.2019, σ. 184.
  2. Απόφαση (ΕΕ) 2016/2247 της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2016/35), EE  L 347 της 20.12.2016, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
    1. Απόφαση (ΕΕ) 2017/2239 της EKT, της 16ης Νοεμβρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/2247 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2017/36), EE  L 320 της 6.12.2017, σ. 18.
    2. Απόφαση (ΕΕ) 2019/2215 της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/2247 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2019/35), EE  L 332 της 23.12.2019, σ. 168.