Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

 1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (αναδιατύπωση) (EKT/2010/20), EE  L 35 της 9.2.2011, σ. 31.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Κατευθυντηρία γραμμή της EKT, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών  (EKT/2011/27), EE  L 19 της 24.1.2012, σ. 37.
  2. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 10ης Δεκεμβρίου 2012, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών  (EKT/2012/29), EE  L 356 της 22.12.2012, σ. 94.
  3. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/426 της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών  (EKT/2014/54), EE  L 68 της 13.3.2015, σ. 69.
  4. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/1197 της EKT, της 2ας Ιουλίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών  (EKT/2015/24), EE  L 193 της 21.7.2015, σ. 147.
  5. Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2010/20. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE    της 21.7.2015, σ. .
 2. Απόφαση της EKT της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (αναδιατύπωση) (EKT/2010/21), EE  L 35 της 9.2.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση της EKT, της 10ης Δεκεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT  (EKT/2012/30), EE  L 356 της 22.12.2012, σ. 93.
  2. Απόφαση της EKT, της 27ης Δεκεμβρίου 2013, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT  (EKT/2013/52), EE  L 33 της 4.2.2014, σ. 7.
  3. Απόφαση (ΕΕ) 2015/425 της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2014/55), EE  L 68 της 13.3.2015, σ. 53.
  4. Απόφαση (ΕΕ) 2015/1196 της EKT, της 2ας Ιουλίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT  (EKT/2015/26), EE  L 193 της 21.7.2015, σ. 134.