Счетоводство и отчетност

 1. Насоки на ЕЦБ от 11 ноември 2010 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (преработена версия) (ЕЦБ/2010/20), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 31..Допълнителна информация
  1. Насоки на ЕЦБ от 21 декември 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2011/27), OВ L 19, 24.1.2012 г., стр. 37..
  2. Насоки на ЕЦБ от 10 декември 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2012/29), OВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 94..
  3. Насоки (ЕС) 2015/426 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2014/54), OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 69..
  4. Насоки (ЕС) 2015/1197 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2015/24), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 147..
  5. Насоки ЕЦБ/2010/20. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ  , 21.7.2015 г., стр. ..
 2. Решение на ЕЦБ от 11 ноември 2010 година относно годишните отчети на ЕЦБ (преработена версия) (ЕЦБ/2010/21), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
  1. Решение на ЕЦБ от 10 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2012/30), OВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 93..
  2. Решение на ЕЦБ от 27 декември 2013 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2013/52), OВ L 33, 4.2.2014 г., стр. 7..
  3. Решение (ЕС) 2015/425 на Eвропейската централна банка от 15 декември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2014/55), OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 53..
  4. Решение (ЕС) 2015/1196 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/26), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 134..