Счетоводство и отчетност

  1. Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
    1. Насоки (ЕС) 2019/2217 на ЕЦБ от 28 ноември 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/2249 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2019/34), OВ L 332, 23.12.2019 г., стр. 184..
  2. Решение (ЕС) 2016/2247 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
    1. Решение (ЕС) 2017/2239 на ЕЦБ от 16 ноември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2247 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2017/36), OВ L 320, 6.12.2017 г., стр. 18..
    2. Решение (ЕС) 2019/2215 На ЕЦБ от 28 ноември 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2247 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2019/35), OВ L 332, 23.12.2019 г., стр. 168..