Menu

ЕЦБ/2016/35

 1. Решение (ЕС) 2016/2247 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 1..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 11 ноември 2010 година относно годишните отчети на ЕЦБ (преработена версия) (ЕЦБ/2010/21), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1..
   1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 10 ноември 2006 година относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2006/17), OВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 38..
   2. Решение на ЕЦБ от 17 декември 2007 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2007/21), OВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 83..
   3. Решение на ЕЦБ от 11 декември 2008 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2008/22), OВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 22..
   4. Решение на ЕЦБ от 17 юли 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2009/19), OВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 54..
   5. Решение на ЕЦБ от 14 декември 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2009/29), OВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 57..
   6. Решение ЕЦБ/2006/17. Неофициален консолидиран текст [2a)-e)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз, 31.12.2009.
  2. Решение на ЕЦБ от 10 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2012/30), OВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 93..
  3. Решение на ЕЦБ от 27 декември 2013 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2013/52), OВ L 33, 4.2.2014 г., стр. 7..
  4. Решение (ЕС) 2015/425 на Eвропейската централна банка от 15 декември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2014/55), OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 53..
  5. Решение (ЕС) 2015/1196 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/26), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 134..