Kapitał EBC

  1. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału EBC  (EBC/2010/26), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 53.
  2. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro  (EBC/2010/28), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 56.Dodatkowe informacje