Kapitaal van de ECB

  1. Aanbeveling van de ECB voor een verordening van de Raad (EG) betreffende de grenzen en voorwaarden voor kapitaalverhoging van de ECB (ECB/1998/11), PB C 411 van 31.12.1998, blz. 10.
  2. Besluit van de ECB van 13 december 2010 inzake de verhoging van het kapitaal van de ECB  (ECB/2010/26), PB L 11 van 15.1.2011, blz. 53.
  3. Besluit van de ECB van 13 december 2010 betreffende de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied  (ECB/2010/28), PB L 11 van 15.1.2011, blz. 56.Aanvullende informatie
  4. Besluit (EU) 2019/43 van de ECB van 29 november 2018 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB en tot intrekking van Besluit ECB/2013/28  (ECB/2018/27), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 178.Aanvullende informatie
  5. Besluit (EU) 2019/45 van de ECB van 29 november 2018 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit ECB/2013/29 (ECB/2018/29), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 183.Aanvullende informatie
  6. Besluit (EU) 2019/48 van de ECB van 30 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit ECB/2013/31  (ECB/2018/32), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 196.Aanvullende informatie
  7. Besluit (EU) 2019/44 van de ECB van 29 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, tot wijziging van Besluit ECB/2014/61 en tot intrekking van Besluit ECB/2013/30 (ECB/2018/28), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 180.