Kapital ESB-a

  1. Odluka ESB od 13. prosinca 2010. o povećanju kapitala ESB (ESB/2010/26), SL L 11, 15.1.2011., str. 53.
  2. Odluka (EU) 2019/43 ESB od 29. studenoga 2018. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28 (ESB/2018/27), SL L 9, 11.1.2019., str. 178.
  3. Odluka (EU) 2019/45 ESB od 29. studenoga 2018. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/29 (ESB/2018/29), SL L 9, 11.1.2019., str. 183.
  4. Odluka (EU) 2019/48 ESB od 30. studenoga 2018. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/31  (ESB/2018/32), SL L 9, 11.1.2019., str. 196.
  5. Odluka (EU) 2019/44 ESB od 29. studenoga 2018. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro, izmjeni Odluke ESB/2014/61 i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/30  (ESB/2018/28), SL L 9, 11.1.2019., str. 180.