EKP kapital

  1. EKP otsus EKP kapitali suurendamise kohta, 13. detsember 2010  (EKP/2010/26), ELT L 11, 15.1.2011, lk 53.
  2. EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt, 13. detsember 2010  (EKP/2010/28), ELT L 11, 15.1.2011, lk 56.Täiendav teave
  3. EKP otsus (EL) 2019/43, 29. november 2018, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/27), ELT L 9, 11.1.2019, lk 178.Täiendav teave
  4. EKP otsus (EL) 2019/45, 29. november 2018, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29  (EKP/2018/29), ELT L 9, 11.1.2019, lk 183.Täiendav teave
  5. EKP otsus (EL) 2019/48, 30. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/32), ELT L 9, 11.1.2019, lk 196.Täiendav teave
  6. EKP otsus (EL) 2019/44, 29. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt, otsuse EKP/2014/61 muutmise kohta ja otsuse EKP/2013/30 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/28), ELT L 9, 11.1.2019, lk 180.