Κεφάλαιο της ΕΚΤ

  1. Σύσταση της ΕΚΤ για τον κανονισμό του (ΕΚ) Συμβουλίου σχετικά με τα όρια και τις προϋποθέσεις των αυξήσεων του κεφαλαίου της EKT (EKT/1998/11), EE  C 411 της 31.12.1998, σ. 10.
  2. Απόφαση της EKT της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου της EKT (EKT/2010/26), EE  L 11 της 15.1.2011, σ. 53.
  3. Απόφαση της EKT της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ (EKT/2010/28), EE  L 11 της 15.1.2011, σ. 56.Πρόσθετες πληροφορίες
  4. Απόφαση (EE) 2019/43 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της EKT και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/28 (EKT/2018/27), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 178.Πρόσθετες πληροφορίες
  5. Απόφαση (ΕΕ) 2019/45 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της EKT μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/29 (EKT/2018/29), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 183.Πρόσθετες πληροφορίες
  6. Απόφαση (ΕΕ) 2019/48 της EKT, της 30ής Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/31 (EKT/2018/32), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 196.Πρόσθετες πληροφορίες
  7. Απόφαση (ΕΕ) 2019/44 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2014/61 και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/30  (EKT/2018/28), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 180.