Κεφάλαιο της ΕΚΤ

  1. Σύσταση της ΕΚΤ για τον κανονισμό του (ΕΚ) Συμβουλίου σχετικά με τα όρια και τις προϋποθέσεις των αυξήσεων του κεφαλαίου της EKT (EKT/1998/11), EE  C 411 της 31.12.1998, σ. 10.
  2. Απόφαση της EKT της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου της EKT (EKT/2010/26), EE  L 11 της 15.1.2011, σ. 53.
  3. Απόφαση της EKT της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ (EKT/2010/28), EE  L 11 της 15.1.2011, σ. 56.Πρόσθετες πληροφορίες