Капитал на ЕЦБ

  1. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно увеличаването на капитала на ЕЦБ  (ЕЦБ/2010/26), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 53..
  2. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната  (ЕЦБ/2010/28), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 56..Допълнителна информация