Капитал на ЕЦБ

  1. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно увеличаването на капитала на ЕЦБ  (ЕЦБ/2010/26), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 53..
  2. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната  (ЕЦБ/2010/28), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 56..Допълнителна информация
  3. Решение (ЕС) 2020/139 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/45 (ЕЦБ/2020/5), OВ L 27I, 1.2.2020 г., стр. 1..Допълнителна информация
  4. Решение (ЕС) 2020/136 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/48 (ЕЦБ/2020/2), OВ L 27, 1.2.2020 г., стр. 1..Допълнителна информация
  5. Решение (ЕС) 2020/137 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/43 (ЕЦБ/2020/3), OВ L 27, 1.2.2020 г., стр. 4..Допълнителна информация
  6. Решение (ЕС) 2020/138 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/44  (ЕЦБ/2020/4), OВ L 27, 1.2.2020 г., стр. 6..Допълнителна информация