Капитал на ЕЦБ

  1. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно увеличаването на капитала на ЕЦБ  (ЕЦБ/2010/26), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 53..
  2. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната  (ЕЦБ/2010/28), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 56..Допълнителна информация
  3. Решение на ЕЦБ от 29 август 2013 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ  (ЕЦБ/2013/28), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 53..Допълнителна информация
  4. Решение на ЕЦБ от 29 август 2013 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (ЕЦБ/2013/29), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 55..Допълнителна информация
  5. Решение на Eвропейската централна банка oт 29 август 2013 година oтносно внасянето на капитала на Eвропейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2013/30), OВ L 16, 29.8.2014 г., стр. 61..Допълнителна информация
  6. Решение на ЕЦБ от 30 август 2013 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната (ЕЦБ/2013/31), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 63..Допълнителна информация