Капитал на ЕЦБ

  1. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно увеличаването на капитала на ЕЦБ  (ЕЦБ/2010/26), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 53..
  2. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната  (ЕЦБ/2010/28), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 56..Допълнителна информация
  3. Решение (ЕС) 2019/43 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28 (ЕЦБ/2018/27), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 178..Допълнителна информация
  4. Решение (ЕС) 2019/45 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки, за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/29 (ЕЦБ/2018/29), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 183..Допълнителна информация
  5. Решение (ЕС) 2019/48 на ЕЦБ от 30 ноември 2018 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/31  (ЕЦБ/2018/32), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 196..Допълнителна информация
  6. Решение (ЕС) 2019/44 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, за изменение на Решение ЕЦБ/2014/61 и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/30  (ЕЦБ/2018/28), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 180..