Εσωτερικοί κανονισμοί

 1. Απόφαση της EKT της 12ης Οκτωβρίου 1999 σχετικά µε τον εσωτερικό κανονισµό της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (EKT/1999/7), EE  L 314 της 8.12.1999, σ. 34.
 2. Απόφαση της EKT της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της EKT (EKT/2004/2), EE  L 80 της 18.3.2004, σ. 33.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση της EKT της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την αναβολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου εντός του διοικητικού συμβουλίου της EKT  (EKT/2008/29), EE  L 3 της 7.1.2009, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες
  2. Απόφαση της EKT της 19ης Μαρτίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της EKT (EKT/2009/5), EE  L 100 της 18.4.2009, σ. 10.
  3. Απόφαση της EKT της 22ης Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της EKT  (EKT/2014/1), EE  L 95 της 29.3.2014, σ. 56.
  4. Απόφαση (ΕΕ) 2015/716 της EKT, της 12ης Φεβρουαρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της EKT (EKT/2015/8), EE  L 114 της 5.5.2015, σ. 11.
  5. Απόφαση (ΕΕ) 2016/1717 της EKT, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της EKT  (EKT/2016/27), EE  L 258 της 24.9.2016, σ. 17.
  6. Απόφαση ΕΚΤ/2004/2. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  24.9.2016.
 3. Απόφαση σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (EKT/2014/16), EE  L 175 της 14.6.2014, σ. 47.
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2019/1378 της EKT, της 9ης Αυγούστου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/16 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του  (EKT/2019/27), EE  L 224 της 28.8.2019, σ. 9.
 4. Απόφαση της EKT, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον διορισμό εκπροσώπων της EKT στο εποπτικό συμβούλιο  (EKT/2014/4), EE  L 196 της 3.7.2014, σ. 38.
 5. Απόφαση της EKT της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του γενικού συμβουλίου της EKT (EKT/2004/12), EE  L 230 της 30.6.2004, σ. 61.Πρόσθετες πληροφορίες
 6. Εσωτερικός κανονισμός του εποπτικού συμβουλίου της EKT  EE  L 182 της 21.6.2014, σ. 56.
  1. Τροποποίηση 1/2014, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, του εσωτερικού κανονισμού του εποπτικού συμβουλίου της EKT EE  L 68 της 13.3.2015, σ. 88.
 7. Απόφαση (ΕΕ) 2015/433 της EKT, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη σύσταση επιτροπής δεοντολογίας και τον εσωτερικό της κανονισμό (EKT/2014/59), EE  L 70 της 14.3.2015, σ. 58.
 8. Απόφαση (ΕΕ) 2019/2194 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής  (EKT/2019/33), EE  L 330 της 20.12.2019, σ. 105.