Процедурен правилник

 1. Решение на ЕЦБ от 12 октомври 1999 година относно Процедурния правилник на Изпълнителния съвет на ЕЦБ  (ЕЦБ/1999/7), OВ L 314, 8.12.1999 г., стр. 34..
 2. Решение на ЕЦБ от 19 февруари 2004 година за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2004/2), OВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33..
  1. Решение на ЕЦБ от 18 декември 2008 година за отлагане началото на ротационната система в Управителния съвет на ЕЦБ  (ЕЦБ/2008/29), OВ L 3, 7.1.2009 г., стр. 4..Допълнителна информация
  2. Решение на ЕЦБ от 19 март 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2009/5), OВ L 100, 18.4.2009 г., стр. 10..
  3. Решение на ЕЦБ от 22 януари 2014 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2014/1), OВ L 95, 29.3.2014 г., стр. 56..
  4. Решение (ЕС) 2015/716 на ЕЦБ от 12 февруари 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/8), OВ L 114, 5.5.2015 г., стр. 11..
  5. Решение (ЕС) 2016/1717 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/27), OВ L 258, 24.9.2016 г., стр. 17..
  6. Решение ЕЦБ/2004/2. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.9.2016.
 3. Решение относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила  (ЕЦБ/2014/16), OВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47..
  1. Решение (ЕС) 2019/1378 на ЕЦБ от 9 август 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/16 относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ЕЦБ/2019/27), OВ L 224, 28.8.2019 г., стр. 9..
 4. Решение на ЕЦБ от 6 февруари 2014 година за назначаването на представители на Европейска централна банка в Надзорния съвет (ЕЦБ/2014/4), OВ L 196, 3.7.2014 г., стр. 38..
 5. Решение на ЕЦБ от 17 юни 2004 година за приемане на Процедурен правилник на Генералния съвет на ЕЦБ  (ЕЦБ/2004/12), OВ L 230, 30.6.2004 г., стр. 61..
 6. Процедурен правилник на Надзорния съвет на ЕЦБ  OВ L 182, 21.6.2014 г., стр. 56..
  1. Изменение 1/2014 от 15 декември 2014 година на Процедурния правилник на Надзорния съвет на ЕЦБ  OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 88..
 7. Решение (ЕС) 2015/433 на ЕЦБ от 17 декември 2014 година относно създаването на Комитет по етика и процедурния му правилник  (ЕЦБ/2014/59), OВ L 70, 14.3.2015 г., стр. 58..
 8. Решение (ЕС) 2019/2194 на ЕЦБ от 29 ноември 2019 година относно предоставянето на пълномощия за подписване  (ЕЦБ/2019/33), OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 105..