ECB/2008/29

  1. ECB:s beslut av den 18 december 2008 om senareläggning av starten för rotationssystemet i ECB-rådet  (ECB/2008/29), EUT L 3, 7.1.2009, s. 4.