O archiwum

Archiwum EBC jest zarządzane przez Zespół ds. Archiwum należący do Działu Zarządzania Informacjami, Dyrekcja Generalna – Sekretariat.

Zasoby archiwum

W archiwum EBC znajdują się dokumenty następujących instytucji:

  • Komitetu Prezesów banków centralnych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej (1964–1993),
  • Europejskiego Instytutu Walutowego (1994–1998),
  • Europejskiego Banku Centralnego (od 1998).

EBC udostępnia kopie upublicznionych dokumentów archiwalnych (w formacie PDF); wynika to z zasady otwartości i jawności działania oraz chęci wspierania badań naukowych.

Zasady dostępu

Zasady dostępu do akt i dokumentacji EBC reguluje decyzja EBC/2004/3 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 42).

Kontakt

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tel. +49 (0)69 1344 5656
Faks +49 (0)69 1344 6640