Menu

O archiwum

Archiwum EBC jest zarządzane przez Zespół ds. Archiwum należący do Działu Zarządzania Informacjami, Dyrekcja Generalna – Sekretariat.

Zasoby archiwum

W archiwum EBC znajdują się dokumenty następujących instytucji:

  • Komitetu Prezesów banków centralnych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej (1964–1993),
  • Europejskiego Instytutu Walutowego (1994–1998),
  • Europejskiego Banku Centralnego (od 1998).

EBC udostępnia na tej stronie w porządku chronologicznym kopie upublicznionych dokumentów archiwalnych (w formacie PDF); wynika to z zasady otwartości i jawności działania oraz chęci wspierania badań naukowych.

Pytania dotyczące zasobów archiwum lub udostępnionych dokumentów należy kierować na adres:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Wnioski o dostęp do akt i dokumentacji

Zasady dostępu do nieupublicznionych akt i dokumentacji EBC reguluje decyzja EBC/2004/3 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego, z późniejszymi zmianami.

Wniosek o dostęp można złożyć listownie lub e-mailem:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
accesstodocuments@ecb.europa.eu