Πληροφορίες για τα Αρχεία

Υπεύθυνη για τη διαχείριση των Αρχείων της ΕΚΤ είναι η Ομάδα Διαχείρισης Αρχείων στο Τμήμα Υπηρεσιών Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Γραμματείας.

Περιεχόμενο των Αρχείων

Τα Αρχεία της ΕΚΤ περιέχουν στοιχεία και φακέλους που προέρχονται από

  • την Επιτροπή των Διοικητών των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1964-1993)
  • το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (1994-1998)
  • την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1998-)

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της ΕΚΤ να προάγει τη διαφάνεια και να επιτρέπει και να διευκολύνει την έρευνα, διατίθενται αντίγραφα (σε μορφή PDF) των στοιχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Πρόσβαση

Η πρόσβαση στα έγγραφα και τα στοιχεία της ΕΚΤ διέπεται από την απόφαση ΕΚΤ/2004/3 της 4ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΚΤ (ΕΕ L 80, 18.3.2004, σ. 42).

Στοιχεία επικοινωνίας

European Central Bank
Archives & Records Management Section
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Τηλ.: +49 (0)69 1344 5656
Φαξ: +49 (0)69 1344 6640