Menu

Информация за архива

Архивът на ЕЦБ се поддържа от екип „Архив“ на отдел „Управление на информацията“ в генерална дирекция „Секретариат“.

Съдържание на архива

Архивът на ЕЦБ съдържа документи на:

  • Комитета на управителите на централните банки на държавите членки на Европейската общност (1964–1993 г.),
  • Европейския паричен институт (1994–1998 г.) и
  • Европейската централна банка (от 1998 г. насам).

В съответствие с ангажимента на ЕЦБ за откритост и прозрачност, както и с цел да се предоставят условия за и да се подпомогнат научните изследвания, на уебсайта са публикувани копия в хронологичен ред и в PDF формат на оповестените документи.

Ако имате въпроси, свързани със съдържанието на архива или с оповестените документи, можете да се свържете с:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Искания за достъп до документи

Достъпът до непубликуваните документи на ЕЦБ е регламентиран от Решение ЕЦБ/2004/3 от 4 март 2004 г. относно публичния достъп до документите на ЕЦБ (с измененията).

Можете да поискате достъп до документ, като изпратите писмо или имейл до:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
accesstodocuments@ecb.europa.eu