Информация за архива

Архивът на ЕЦБ се поддържа от екип „Архив“ на отдел „Управление на информацията“ в генерална дирекция „Секретариат“.

Съдържание на архива

Архивът на ЕЦБ съдържа документи на:

  • Комитета на управителите на централните банки на държавите членки на Европейската общност (1964–1993 г.),
  • Европейския паричен институт (1994–1998 г.) и
  • Европейската централна банка (от 1998 г. насам).

В съответствие с ангажимента на ЕЦБ за откритост и прозрачност, както и за да се предоставят условия за и да се подпомагат научните изследвания, на разположение на обществеността са копия в PDF формат на оповестени документи.

Достъп

Достъпът до документите на ЕЦБ е регламентиран от Решение ЕЦБ/2004/3 от 4 март 2004 г. относно публичния достъп до документите на ЕЦБ (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 42).

Информация за връзка

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Тел.: +49 (0)69 1344 5656
Факс: +49 (0)69 1344 6640