Menu

Inflacja cen konsumpcyjnych w strefie euro od 1961 r.

Przesuwając kursor po krzywej przedstawionej na wykresie, można odczytać wartości stopy inflacji w kolejnych miesiącach.

Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), roczne zmiany w procentach.
Źródło: obliczenia Eurostatu i EBC na podstawie danych krajowych. Dane sprzed 1996 r. nie zostały zharmonizowane. Pobierz szereg czasowy z hurtowni danych statystycznych.