Menu

Czynniki kształtujące aktualny poziom inflacji

Słupki na wykresie obrazują udział poszczególnych kategorii towarów i usług w aktualnej stopie inflacji. Zależy on od zmiany cen oraz od udziału danej kategorii w wydatkach ogółem. Słupki po zsumowaniu dadzą ogólną stopę inflacji HICP.

Źródło: obliczenia Eurostatu i EBC na podstawie danych Eurostatu.