Menu

Кои фактори определят актуалния темп на инфлация?

Стълбовете в графиката показват приноса на всяка група продукти в текущия темп на инфлация, отчитайки промените в цените и теглата. Ако съберете съответстващите стойности, ще получите общия темп на ХИПЦ инфлация.

Източник: Евростат и изчисления на ЕЦБ въз основа на данни от Евростат.