Menu

Inflation är ett genomsnitt av många prisändringar

Diagrammet visar inflationen för de 90 mest detaljerade produktgrupperna och hänför till de närmast föregående månadernas uppgifter. Den vågräta linjen är den sammanlagda inflationen, som är ett viktat genomsnitt av alla grupperna. Inte alla prisökningar påverkar folk på samma sätt. Om priserna på oumbärliga varor, som livsmedel och energi, ökar måste man ändå köpa dessa produkter. När det gäller andra produkter kan man senarelägga ett beslut om att köpa eller inte göra det alls.

HIKP återspeglar vikten av olika varor enligt deras andel av genomsnittlig konsumtion i alla hushåll i ekonomin. Din egen "personliga inflationstakt" kan vara högre eller lägre än genomsnittet, beroende på hur du spenderar dina pengar.

Källa: Eurostat och ECB:s beräkningar baserade på uppgifter från Eurostat.