Menu

Inflácia je priemer širokého spektra zmien cien

Graf znázorňuje miery inflácie 90 najpodrobnejších skupín produktov za posledný mesiac, za ktorý sú k dispozícii údaje. Vodorovná os predstavuje celkovú mieru inflácie, ktorá je váženým priemerom všetkých týchto skupín. Nie všetky zmeny cien majú na ľudí rovnaký vplyv. Dôležité produkty (napríklad potraviny alebo energie) musia ľudia kupovať, aj keď sa zvýšia ich ceny. V prípade ostatných produktov sa však môžu rozhodnúť nákup odložiť alebo produkty vôbec nekupovať.

HICP vyjadruje význam rôznych produktov podľa ich podielu na priemerných spotrebných výdavkoch všetkých domácností v ekonomike. „Osobná inflácia“ konkrétneho jednotlivca môže byť vyššia alebo nižšia ako tento priemer, čo závisí od toho, ako míňa peniaze.

Zdroj: Eurostat a výpočty ECB podľa údajov Eurostatu.