Menu

Inflacja jest średnią wielu różnych zmian cen

Wykres ukazuje wartości stopy inflacji dla 90 szczegółowych kategorii towarów i usług w ostatnim miesiącu, za który są dostępne dane. Linia pozioma przedstawia ogólną stopę inflacji, obliczaną jako średnia ważona wszystkich kategorii. Nie wszystkie zmiany cen są tak samo odczuwalne. Nawet jeśli zdrożeją produkty podstawowe (np. żywność i energia), ludzie nie mogą zaprzestać ich kupowania. Natomiast w przypadku innych dóbr zakup można odłożyć lub w ogóle z niego zrezygnować.

Udziały poszczególnych towarów i usług w HICP określa się na podstawie przeciętnej struktury wydatków konsumpcyjnych wszystkich gospodarstw domowych w danej gospodarce. Inflacja indywidualna może być wyższa lub niższa od rzeczywistej w zależności od konkretnej struktury wydatków.

Źródło: obliczenia Eurostatu i EBC na podstawie danych Eurostatu.