Menu

Инфлацията представлява средна стойност на широк диапазон от промени в цените

Графиката показва темпа на инфлация за 90-те най-подробно описани групи продукти и се отнася за последния месец, за който са налице данни. Хоризонталата представя общото равнище на инфлация, което е среднопретеглено за всички тези групи. Не всяко повишение на цените засяга по един и същи начин хората. Ако се повишат цените на основни продукти (например храната и енергията), те все пак ще трябва да ги купуват. По отношение на други продукти хората може да отложат решението си да купят, или дори да решат да не ги купуват.

ХИПЦ отразява важността на различните продукти според дела им в средните разходи за потребление на всички домакинства в икономиката. Вашата „лична инфлация“ може да е по-висока или по-ниска от средната в зависимост от това как харчите парите си.

Източник: Евростат и изчисления на ЕЦБ въз основа на данни от Евростат.