European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s negativa ränta

12 juni 2014 (uppdaterad den 25 augusti 2021)

Vårt jobb på ECB är att hålla priserna stabila. Det gör vi genom att sikta på en inflationstakt på 2 procent på medellång sikt. Precis som de flesta centralbanker påverkar vi inflationen genom att sätta räntor. Om centralbanken vill motverka för hög inflation höjer man i allmänhet räntan och gör det därigenom dyrare att låna och mer intressant att spara. Om man däremot vill motverka för låg inflation sänker man räntan.
Eftersom inflationen i euroområdet väntas ligga avsevärt under 2 procent under en längre tid har ECB-rådet gjort bedömningen att räntorna behöver sänkas. ECB har tre huvudsakliga styrräntor: utlåningsfaciliteten för utlåning till banker över natten, de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och inlåningsfaciliteten. Den huvudsakliga refinansieringsräntan är den ränta till vilken bankerna regelbundet kan låna från ECB. Räntan på inlåningsfaciliteten är den ränta som bankerna erhåller när de parkerar medel hos centralbanken. Samtliga tre räntor har sänkts. Sänkningen ingår i ett åtgärdspaket för att säkerställa prisstabilitet på medellång sikt, vilket är en förutsättning för hållbar tillväxt i euroområdet.

Måste jag nu betala till min bank för mitt sparande? Hur påverkar den negativa räntan mitt sparande?

Affärsbanker kan förstås välja att sänka räntan för sparare och vissa banker för de negativa räntorna vidare till kunder med höga sparbelopp. Samtidigt kan dock konsumenter och företag låna billigare och det hjälper till att stimulera ekonomins återhämtning.
I en marknadsekonomi bestäms räntan på sparande av utbud och efterfrågan. Låga räntor på långt sparande är t.ex. följden av låg tillväxt och otillräcklig avkastning på kapital. ECB:s räntebeslut kommer i slutändan att gynna sparare eftersom dessa beslut stöder tillväxten och därigenom skapar ett klimat där räntorna gradvis kan återgå till högre nivåer.

Men varför straffa sparare och belöna låntagare?

En centralbanks huvuduppgift är att göra det mer eller mindre intressant för hushåll och företag att spara eller låna, det handlar inte om straff eller belöningar. Genom att sänka räntorna och på så sätt göra det mindre attraktivt för folk att spara och mer attraktivt att låna, uppmuntrar centralbanken folk att ge ut mer pengar eller att investera. Om en centralbank däremot höjer räntorna stimuleras istället folk att spara mer och låna mindre, vilket kan hjälpa till att kyla ner en ekonomi med för hög inflation. Det är inte bara ECB som gör på det här viset, det gör alla centralbanker.

Kan inte bankerna undvika den negativa inlåningsräntan? Kan de inte bara besluta att hålla mer sedlar?

Om en bank håller mer pengar än den behöver för kassakravet och om den inte vill låna ut till andra affärsbanker har den bara två alternativ: att placera pengarna på ett konto hos centralbanken eller att hålla dem som kontanter. Det är dock inte gratis att hålla kontanter heller − inte minst eftersom banken behöver ett mycket säkert lager där pengarna kan förvaras. Så det är inte sannolikt att någon bank väljer att göra det. Det är mer troligt att bankerna antingen lånar ut pengar till andra banker eller betalar en negativ inlåningsränta.

Uppdaterad i augusti 2021 för att återspegla resultatet av strategiöversynen 2020-21.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll