European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitä arvopaperilainaus tarkoittaa?

8.12.2016

Arvopaperilainauksessa osakkeiden tai joukkovelkakirjojen omistaja (lainaksiantaja) siirtää ne väliaikaisesti vastapuolelle (lainaksiottaja). Lainaksiottaja toimittaa lainaksiantajalle vakuudeksi muita osakkeita, joukkovelkakirjoja tai käteisrahaa sekä maksaa arvopaperilainasta lainaksiantajalle korvauksen eli preemion.

Miksi eurojärjestelmä antaa arvopapereitaan lainaksi?

Eurojärjestelmän arvopaperilainauksen tavoitteena on edistää rahoitusmarkkinoiden sujuvaa toimintaa. Se on erityisen tärkeää laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman toteutuksen aikana. Ohjelmassa pankeilta ostetaan runsaasti arvopapereita. Näin lisätään rahan määrää markkinoilla ja pyritään siten varmistamaan, että hitaan inflaation jakso ei jää pitkäaikaiseksi. Ohjelman mittavien arvopaperiostojen myötä markkinoilla ostettavissa olevien arvopaperien määrä pienenee vähitellen. Antamalla hallussaan olevia arvopapereita lainaan eurojärjestelmä varmistaa, että niitä voidaan edelleen käyttää markkinatransaktioissa.

Lisätietoja laajennetussa omaisuuserien osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lainaamisesta (englanniksi)

Miksi arvopaperia ei osteta? Miksi se lainataan?

Joissakin tilanteissa arvopaperi tarvitaan vain väliaikaisesti esimerkiksi päiväksi tai muutamaksi viikoksi. Tällöin arvopaperin lainaaminen on usein halvempaa ja nopeampaa kuin sen ostaminen, ja lainaamiseen liittyy myös usein vähemmän riskejä. Arvopapereita otetaan lainaan monista syistä.

  • Pankit voivat toimia markkinatakaajina, jolloin ne ovat antaneet tietyistä arvopapereista jatkuvat osto- ja myyntisitoumukset. Pankkien on siis oltava milloin tahansa valmiita ostamaan kyseisiä arvopapereita vastapuoliltaan, kuten eläkerahastoilta tai varainhoitajilta, tai myymään niille kyseisiä arvopapereita. Jos pankkia pyydetään myymään arvopapereita, joita sillä ei ole, se voi lainata ne nopeasti myyntiä varten.
  • Arvopaperikaupoissa arvopaperit siirretään yleensä kahden työpäivän kuluttua myynnistä. Joissakin tapauksissa on erittäin tärkeää, että ostaja saa arvopaperit tiettynä päivänä. Jos arvopaperien siirto kuitenkin jostakin syystä myöhästyy, puuttuvat arvopaperit voidaan korvata nopeasti lainatuilla.
  • Arvopaperilainausta hyödynnetään rahoitusmarkkinoilla myös strategisesti. Sitä voidaan käyttää riskipitoisessa kaupankäynnissä, jossa voittoa tavoitellaan spekuloimalla hintakehityksellä, sekä arbitraasissa, jossa hyväksikäytetään hintaeroja riskittömän voiton saamiseksi. Arvopaperilainausta voidaan käyttää myös riskeiltä suojautumisessa.

Miten arvopaperilainauksessa käytetään vakuuksia?

Kuten muussakin lainaustoiminnassa, myös arvopaperilainauksessa vaaditaan vakuudet. Arvopaperilainauksessa vakuutena käytetään yleensä muita arvopapereita, mutta vakuudeksi voidaan antaa myös käteisrahaa. Operatiivisen riskin välttämiseksi lainaksi otettavat arvopaperit ja vakuudet siirretään samanaikaisesti. Arvopapereiden yhtäaikainen siirtäminen voi kuitenkin olla teknisesti vaikeaa, joten silloin kun vakuutena käytetään muita arvopapereita, arvopaperilainaus suoritetaan yleensä kahdessa vaiheessa.

Oheistietoa Mitä ovat vakuudet?

Miten arvopaperilainaus etenee?

Alla olevassa kaaviossa esitetään tyypillisen kaksivaiheisen arvopaperilainaus­prosessin kulku. Ensimmäisessä vaiheessa lainattava arvopaperi (joukkovelkakirja A) siirretään lainaksiottajalle, joka toimittaa lainaksiantajalle käteisvakuuden. Toisessa vaiheessa käteisvakuus palautetaan lainaksiottajalle, joka toimittaa samanaikaisesti tilalle arvopaperivakuuden. Käteisrahaa käytetään siis ainoastaan siirron välikappaleena. Lopputilanteessa lainaksiottajalla on vain tarvitsemansa arvopaperit ja lainaksiantajalla vain vakuutena käytettävät arvopaperit. Kun arvopaperilainaus päätetään, lainatun arvopaperin ja annetun arvopaperivakuuden palautus suoritetaan samalla tavalla kahdessa vaiheessa. Lisäksi lainaksiottaja maksaa lainaksiantajalle sovitun korvauksen lainasta käteisrahassa.

Mitä kuluja arvopaperilainauksesta aiheutuu lainaksiottajalle?

Lainaksiottajan on maksattava lainasta korvaus. Sen suuruus voi vaihdella huomattavastikin esimerkiksi lainattavan arvopaperin, lainaksiantajan ja laina-ajan mukaan. Lisäksi lainaksiottajalle voi koitua kustannuksia, jos käytettävissä ei ole sopivia vakuuksia. Tällöin lainaksiottaja voi joutua hankkimaan sopivat vakuudet esimerkiksi vaihtamalla vähemmän laadukkaita arvopapereita korkealaatuisiin arvopapereihin tai hankkimalla lisää käteisrahaa. Lainaksiottajien on myös joissakin tapauksissa maksettava lakisääteisiä tai hallinnollisia maksuja lainatessaan arvopapereita ensimmäisen kerran uudelta lainaksiantajalta.