European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitä edellytyksiä maan on täytettävä, jotta se voi ottaa euron käyttöön?

23.5.2018 (päivitetty 27.4.2020)

Euron voivat ottaa käyttöön vain EU:n jäsenvaltiot – ja euron käyttöönotto on merkittävä askel EU-jäsenyydessä.

Euro otettiin käyttöön 1.1.1999. Nyt sitä käyttää yhteisenä rahanaan jo 340 miljoonaa EU:n kansalaista 19 jäsenvaltiossa. EU:n 27 jäsenvaltiosta kahdeksan ei ole vielä liittynyt euroalueeseen. Niistä Tanska on erityisasemassa, sillä se on jo alun perin ilmoittanut jättäytyvänsä euroalueen ulkopuolelle. Muita kuutta maata sitoo Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (ns. perussopimuksen) velvoite ottaa euro käyttöön. Mutta mitä lähentymiskriteerit ovat?

Perussopimus edellyttää, että jäsenvaltioiden on saavutettava kestävän lähentymisen korkea taso ennen euron käyttöönottoa. Se tarkoittaa, että niiden on pystyttävä samankaltaiseen talouskehitykseen kuin euron jo käyttöön ottaneiden maiden. Taloudellista lähentymistä seurataan seuraavien mittareiden avulla:

  • hintakehitys eli inflaatio
  • julkisen talouden rahoitusasema ja velka
  • valuuttakurssit
  • pitkät korot.

Taloudellisen yhdentymisen ja lähentymisen arvioinnissa otetaan huomioon myös muita seikkoja. Esimerkiksi jäsenvaltion instituutioiden vahvuus on tärkeä tekijä.

Lähentymisen on oltava myös kestävää, mikä tarkoittaa, että taloudelliset lähentymiskriteerit on täytettävä pysyvästi eikä vain tiettynä ajankohtana. Jotta euroalue voi toimia sujuvasti ja kaikki sen jäsenet voivat nauttia vakauden tuomista eduista, on olennaisen tärkeää varmistaa, että maiden talous on kestävällä pohjalla.

Euron käyttöönottoon liittyy myös oikeudellisia vaatimuksia. Kansallisen lainsäädännön on esimerkiksi oltava sopusoinnussa EU:n perussopimusten ja erityisesti Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön kanssa.

Taloudelliset lähentymiskriteerit tarkemmin

Hintakehitys

Hintakehitys viittaa inflaatioon eli hyödykkeiden ja palvelujen hintojen muutokseen ajan kuluessa. Talouden toiminnan ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hinnat eivät nouse liian nopeasti vaan pysyvät vakaina ja nousevat ajan kuluessa vain vähitellen. Kun hinnat pysyvät vakaina, rahan arvo ja ostovoima säilyvät. Näin raha voi myös täyttää ydintehtävänsä eli toimia vakaana vaihdon välineenä ja arvon säilyttäjänä.

Jäsenvaltion katsotaan täyttävän hintavakauskriteerin, jos sen tarkasteluajankohtaa edeltävän vuoden keskimääräinen inflaatiovauhti ylittää kolmen hintavakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion inflaatiovauhdin enintään 1,5 prosenttiyksiköllä.

Julkisen talouden rahoitusaseman ja velan kehitys

Perussopimuksen mukaan jäsenvaltion julkisen talouden kestävyyttä arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

Valtion menot eivät ole merkittävästi tuloja suuremmat (eli vuotuisen julkisen talouden alijäämän suhde bruttokansantuotteeseen ei ylitä 3 prosentin viitearvoa).

Julkisen talouden kokonaisvelan suhde bruttokansantuotteeseen ei ylitä 60 prosentin viitearvoa.

Näillä kriteereillä pyritään varmistamaan, että julkinen talous on kestävällä pohjalla ja valtio pystyy hoitamaan velkansa. Perussopimus sallii kuitenkin jonkin verran joustoa kriteerien suhteen, ja lopullisen arvion tekee Ecofin-neuvosto eli talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, jossa kokoontuvat EU:n jäsenvaltioiden valtiovarainministerit.

Valuuttakurssikehitys

Jäsenvaltion on pidettävä valuuttansa kurssi vakaana. Se on tärkeää, jotta vienti- ja tuontihinnat eivät heilahtele ja yritykset ja kuluttajat voivat siten tehdä tulevaisuudensuunnitelmia.

Valuuttakurssin vakautta seurataan arvioimalla, onko jäsenvaltion valuutan eurokurssi pysynyt valuuttakurssimekanismissa (ERM II) määritetyllä vaihteluvälillä poikkeamatta siitä suuresti ainakin kahden edellisen vuoden ajan ja erityisesti siten, ettei valuutan ulkoista arvoa ole alennettu suhteessa euroon.

Pitkien korkojen kehitys

Jäsenvaltion pitkät korot saavat tarkasteluajankohtaa edeltävänä vuonna ylittää kolmen hintavakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion korkotason enintään kahdella prosenttiyksiköllä. Korkotaso lasketaan pitkien valtion joukkolainojen tai vastaavien arvopaperien perusteella. Korkokriteeri on tärkeässä osassa arvioitaessa, onko jäsenvaltion lähentyminen kestävää.

Kuka arvioi, onko maa valmis ottamaan euron käyttöön?

EKP ja Euroopan komissio arvioivat euroalueeseen vielä liittymättömien jäsenvaltioiden edistymistä lähentymiskriteerien täyttämisessä. Kummankin on laadittava Euroopan unionin neuvostolle lähentymisraportti vähintään joka toinen vuosi tai sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, joka ei ole vielä ottanut euroa käyttöön.

Aiemmat lähentymisraportit

EKP ja Euroopan komissio seuraavat lähentymiskehitystä säännöllisesti muutoinkin kuin raporttien laadinnan yhteydessä.

Lopullinen päätösvalta on Euroopan unionin neuvostolla. Se tekee päätöksensä Euroopan komission ehdotuksen perusteella kuultuaan Euroopan parlamenttia.

Päivitetty 27.4.2020 – Tähän oheistietoartikkeliin on lisätty tietoja ja päivitetty ajantasainen EU:n jäsenmaiden määrä Ison-Britannian EU-eron jälkeen.

KATSO MYÖS

Aiheeseen liittyvää sisältöä