Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 mars 2017

5 april 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 31 mars 2017 motsvarade ökningen på 22,1 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 284,7 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner, som mer än uppvägde en minskning på 1,4 miljarder EUR till följd av effekterna av den kvartalsvisa omvärderingen av tillgångar och skulder.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
30 mars 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,0 miljard USD 4,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 4,1 miljarder EUR till 305,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,3 miljarder EUR till 1 114,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 42,6 miljarder EUR till 178,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 122,3 miljarder EUR till 200,2 miljarder EUR. Onsdagen den 29 mars 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 32,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 14,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 2,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 1,3 miljarder EUR. Dessutom återbetalades 16,7 miljarder EUR som utbetalats under den första serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO I) före förfallodagen. Vidare avvecklades det fjärde anbudet i den andra serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II), uppgående till ett belopp på 233,5 miljarder EUR och med en löptid på 1 456 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 584 miljarder EUR (jämfört med 508,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 8,4 miljarder EUR till 1 887,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 31 mars 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen Förändring jämfört med föregående vecka – Justeringar vid kvartalets slut
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 9,6 miljarder EUR - -0,5 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,1 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR +0,0 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 214,4 miljarder EUR +0,4 miljarder EUR -0,6 miljarder EUR -0,6 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 24,2 miljarder EUR +0,5 miljarder EUR -0,3 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 75,5 miljarder EUR +1,9 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 1 457,7 miljarder EUR +13,4 miljarder EUR -0,3 miljarder EUR -5,4 miljarder EUR
Program för värdepappersmarknaderna 99,7 miljarder EUR - - +0,2 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 102,3 miljarder EUR till 1 048,5 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 mars 2017 visas i tilläggskolumnen ”Förändring jämfört med föregående vecka avseende justeringar vid kvartalets slut”. Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 1 161,631 EUR per fine oz.

USD: 1,0691 per EUR

JPY: 119,55 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,27 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 404.188 0 22.127
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 323.354 −1.616 −1.415
  2.1 Fordringar på IMF 77.550 −8 −286
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 245.804 −1.608 −1.128
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.872 1.311 −277
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.203 788 −38
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.203 788 −38
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 784.224 197.408 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 14.755 −17.927 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 769.185 215.376 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 285 −40 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 69.774 −12.724 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.192.838 13.093 −8.798
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.887.124 14.336 −5.911
  7.2 Andra värdepapper 305.713 −1.243 −2.887
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 −6 −32
9 Övriga tillgångar 245.905 9.920 3.950
Summa tillgångar 4.100.730 208.176 15.517
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.114.454 3.258 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.632.524 177.396 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.048.498 102.276 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 584.014 75.115 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 12 6 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 15.142 1.078 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 304.809 −36.064 0
  5.1 Offentliga sektorn 178.894 −42.606 0
  5.2 Övriga skulder 125.915 6.542 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 218.774 65.318 −16
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.043 −1.889 −82
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.393 −1.668 36
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.393 −1.668 36
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0 −215
10 Övriga skulder 229.421 258 −1.819
11 Värderegleringskonton 412.030 0 17.613
12 Eget kapital 101.091 489 0
Summa skulder 4.100.730 208.176 15.517

Kontakt för media