Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. marca 2017

5. april 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. marca 2017, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 22,1 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 1,8 milijarde EUR na 284,7 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so več kot odtehtale zmanjšanje v višini 1,4 milijarde EUR zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
30. marec 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,0 mrd USD 4,5 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 4,1 milijarde EUR na 305,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,3 milijarde EUR na 1.114,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 42,6 milijarde EUR na 178,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 122,3 milijarde EUR na 200,2 milijarde EUR. V sredo, 29. marca 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 32,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 14,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 2,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 1,3 milijarde EUR. Poleg tega je bilo 16,7 milijarde EUR iz prve serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega financiranja (CUODR-I) odplačanih pred zapadlostjo. Obenem je bilo v četrti avkciji v okviru druge serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-II) poravnanih 233,5 milijarde EUR z zapadlostjo 1.456 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 584 milijard EUR (v primerjavi s 508,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 8,4 milijarde EUR na 1.887,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 31. marca 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo Tedenska razlika – prilagoditve ob koncu četrtletja
Prvi program nakupa kritih obveznic 9,6 milijarde EUR - –0,5 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,1 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR +0,0 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 214,4 milijarde EUR +0,4 milijarde EUR –0,6 milijarde EUR –0,6 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 24,2 milijarde EUR +0,5 milijarde EUR –0,3 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 75,5 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.457,7 milijarde EUR +13,4 milijarde EUR –0,3 milijarde EUR –5,4 milijarde EUR
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 99,7 milijarde EUR - - +0,2 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 102,3 milijarde EUR na 1.048,5 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. marca 2017 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.161,631 EUR za unčo

USD: 1,0691 za EUR

JPY: 119,55 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,27 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.188 0 22.127
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 323.354 −1.616 −1.415
  2.1 Terjatve do MDS 77.550 −8 −286
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 245.804 −1.608 −1.128
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.872 1.311 −277
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 20.203 788 −38
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.203 788 −38
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 784.224 197.408 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 14.755 −17.927 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 769.185 215.376 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 285 −40 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 69.774 −12.724 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.192.838 13.093 −8.798
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.887.124 14.336 −5.911
  7.2 Drugi vrednostni papirji 305.713 −1.243 −2.887
8 Javni dolg v eurih 26.372 −6 −32
9 Druga sredstva 245.905 9.920 3.950
Skupaj sredstva 4.100.730 208.176 15.517
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.114.454 3.258 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.632.524 177.396 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.048.498 102.276 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 584.014 75.115 0
  2.3 Vezane vloge 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 12 6 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 15.142 1.078 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 304.809 −36.064 0
  5.1 Sektor država 178.894 −42.606 0
  5.2 Druge obveznosti 125.915 6.542 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 218.774 65.318 −16
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.043 −1.889 −82
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.393 −1.668 36
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.393 −1.668 36
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0 −215
10 Druge obveznosti 229.421 258 −1.819
11 Računi prevrednotenja 412.030 0 17.613
12 Kapital in rezerve 101.091 489 0
Skupaj obveznosti 4.100.730 208.176 15.517

Stiki za medije