Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. marcu 2017

5. apríla 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 31. marca 2017 sa hodnota zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšila o 22,1 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) vzrástla o 1,8 mld. EUR na 284,7 mld. EUR. Táto zmena bola výsledkom klientskych a portfóliových transakcií, ktoré viac než vyvážili pokles o 1,4 mld. EUR spôsobený štvrťročným precenením aktív a pasív.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
30. marca 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,0 mld. USD 4,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 4,1 mld. EUR na 305,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,3 mld. EUR na 1 114,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 42,6 mld. EUR na 178,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 122,3 mld. EUR na 200,2 mld. EUR. V stredu 29. marca 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 32,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 14,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 2,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 1,3 mld. EUR. Okrem toho bolo z prvej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-I) predčasne splatených 16,7 mld. EUR. Zároveň sa uskutočnil štvrtý tender druhej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-II) v hodnote 233,5 mld. EUR so splatnosťou 1 456 dní.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,3 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 584 mld. EUR (v porovnaní s 508,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 8,4 mld. EUR na 1 887,1 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 31. marcu 2017 Týždenná zmena: nákup Týždenná zmena: splatenie Týždenná zmena: štvrťročné precenenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 9,6 mld. EUR -0,5 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR +0,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 214,4 mld. EUR +0,4 mld. EUR -0,6 mld. EUR -0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 24,2 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,3 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 75,5 mld. EUR +1,9 mld. EUR -0,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 457,7 mld. EUR +13,4 mld. EUR -0,3 mld. EUR -5,4 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 99,7 mld. EUR +0,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 102,3 mld. EUR na 1 048,5 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. marcu 2017 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 161,631 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,0691 USD/EUR

119,55 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,27 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 188 0 22 127
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 323 354 −1 616 −1 415
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 550 −8 −286
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 245 804 −1 608 −1 128
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 872 1 311 −277
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 203 788 −38
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 203 788 −38
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 784 224 197 408 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 14 755 −17 927 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 769 185 215 376 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 285 −40 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 69 774 −12 724 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 192 838 13 093 −8 798
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 887 124 14 336 −5 911
  7.2 Ostatné cenné papiere 305 713 −1 243 −2 887
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 −6 −32
9 Ostatné aktíva 245 905 9 920 3 950
Aktíva spolu 4 100 730 208 176 15 517
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 114 454 3 258 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 632 524 177 396 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 048 498 102 276 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 584 014 75 115 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 12 6 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 15 142 1 078 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 304 809 −36 064 0
  5.1 Verejná správa 178 894 −42 606 0
  5.2 Ostatné záväzky 125 915 6 542 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 218 774 65 318 −16
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 043 −1 889 −82
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 393 −1 668 36
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 393 −1 668 36
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0 −215
10 Ostatné pasíva 229 421 258 −1 819
11 Účty precenenia 412 030 0 17 613
12 Základné imanie a rezervy 101 091 489 0
Pasíva spolu 4 100 730 208 176 15 517

Kontakt pre médiá