Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 martie 2017

5 aprilie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 31 martie 2017, creșterea de 22,1 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a reflectat ajustări din reevaluările trimestriale.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 1,8 miliarde EUR, până la 284,7 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu, care au anulat complet scăderea de 1,4 miliarde EUR generată de efectele reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
30 martie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1,0 miliarde USD 4,5 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au contractat cu 4,1 miliarde EUR, până la 305,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 3,3 miliarde EUR, până la 1 114,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au redus cu 42,6 miliarde EUR, până la 178,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 122,3 miliarde EUR, până la 200,2 miliarde EUR. Miercuri, 29 martie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 32,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 14,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii,o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 2,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 1,3 miliarde EUR a fost decontată. În plus, suma de 16,7 miliarde EUR alocată în cadrul primei serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-I) a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență. De asemenea, cea de-a patra licitație organizată în cadrul celei de-a doua serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-II) în valoare de 233,5 miliarde EUR, cu scadența la 1 456 de zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 584 de miliarde EUR (față de 508,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 8,4 miliarde EUR, până la 1 887,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 31 martie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări Variație săptămânală – reevaluări la sfârșitul trimestrului
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,6 miliarde EUR - -0,5 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,1 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR +0,0 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 214,4 miliarde EUR +0,4 miliarde EUR -0,6 miliarde EUR -0,6 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 24,2 miliarde EUR +0,5 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 75,5 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 457,7 miliarde EUR +13,4 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR -5,4 miliarde EUR
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 99,7 miliarde EUR - - +0,2 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 102,3 miliarde EUR, până la 1 048,5 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 31 martie 2017 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 161,631 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,0691/EUR

JPY: 119,55/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,27 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 404 188 0 22 127
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 323 354 −1 616 −1 415
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 550 −8 −286
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 245 804 −1 608 −1 128
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 33 872 1 311 −277
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 20 203 788 −38
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 20 203 788 −38
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 784 224 197 408 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 14 755 −17 927 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 769 185 215 376 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 285 −40 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 69 774 −12 724 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 192 838 13 093 −8 798
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 887 124 14 336 −5 911
  7.2 Alte titluri 305 713 −1 243 −2 887
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 −6 −32
9 Alte active 245 905 9 920 3 950
Total active 4 100 730 208 176 15 517
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 114 454 3 258 0
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 632 524 177 396 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 048 498 102 276 0
  2.2 Facilitatea de depozit 584 014 75 115 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 12 6 0
3 Alte angajamente în euro față de instituţii de credit din zona euro 15 142 1 078 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 304 809 −36 064 0
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 178 894 −42 606 0
  5.2 Alte angajamente 125 915 6 542 0
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 218 774 65 318 −16
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 043 −1 889 −82
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 393 −1 668 36
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 393 −1 668 36
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0 −215
10 Alte pasive 229 421 258 −1 819
11 Conturi de reevaluare 412 030 0 17 613
12 Capital și rezerve 101 091 489 0
Total pasive 4 100 730 208 176 15 517

Contacte media