Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 marca 2017 roku

5 kwietnia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 31.03.2017 wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 22,1 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,8 mld EUR, do 284,7 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych, które z nadwyżką wyrównały spadek o 1,4 mld EUR z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
30.03.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,0 mld USD 4,5 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 4,1 mld EUR, do 305,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,3 mld EUR, do 1114,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 42,6 mld EUR, do 178,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 122,3 mld EUR, do 200,2 mld EUR. W środę 29.03.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 32,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 14,8 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 2,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 1,3 mld EUR. Ponadto spłacono przed terminem zapadalności kwotę 16,7 mld EUR z tytułu pierwszej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-I). Dokonano także rozliczenia czwartego przetargu w drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-II) w kwocie 233,5 mld EUR i z terminem zapadalności 1456 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 584 mld EUR (wobec 508,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 8,4 mld EUR, do 1887,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 31.03.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – korekty na koniec kwartału
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 9,6 mld EUR -0,5 mld EUR -0,0 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,1 mld EUR -0,2 mld EUR +0,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 214,4 mld EUR +0,4 mld EUR -0,6 mld EUR -0,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 24,2 mld EUR +0,5 mld EUR -0,3 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu papierów sektora przedsiębiorstw 75,5 mld EUR +1,9 mld EUR -0,0 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 1457,7 mld EUR +13,4 mld EUR -0,3 mld EUR -5,4 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 99,7 mld EUR +0,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 102,3 mld EUR, do 1048,5 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 31.03.2017 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1161,631 EUR za uncję jubilerską

Dolar: 1,0691 USD/EUR

Jen: 119,55 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,27 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 404.188 0 22.127
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 323.354 −1.616 −1.415
  2.1 Należności od MFW 77.550 −8 −286
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 245.804 −1.608 −1.128
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.872 1.311 −277
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.203 788 −38
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.203 788 −38
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 784.224 197.408 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 14.755 −17.927 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 769.185 215.376 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 285 −40 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 69.774 −12.724 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.192.838 13.093 −8.798
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.887.124 14.336 −5.911
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 305.713 −1.243 −2.887
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 −6 −32
9 Pozostałe aktywa 245.905 9.920 3.950
Aktywa razem 4.100.730 208.176 15.517
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.114.454 3.258 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.632.524 177.396 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.048.498 102.276 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 584.014 75.115 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 6 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 15.142 1.078 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 304.809 −36.064 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 178.894 −42.606 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.915 6.542 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 218.774 65.318 −16
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.043 −1.889 −82
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.393 −1.668 36
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.393 −1.668 36
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0 −215
10 Pozostałe pasywa 229.421 258 −1.819
11 Różnice z wyceny 412.030 0 17.613
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 101.091 489 0
Pasywa razem 4.100.730 208.176 15.517

Kontakt z mediami