De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 maart 2017

5 april 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 31 maart 2017 was de stijging van EUR 22,1 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,8 miljard naar EUR 284,7 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de cliënten- en beleggingstransacties, die de daling van EUR 1,4 miljard als gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva meer dan tenietdeden.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
30 maart 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,0 miljard USD 4,5 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 4,1 miljard naar EUR 305,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,3 miljard naar EUR 1.114,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 42,6 miljard naar EUR 178,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 122,3 miljard naar EUR 200,2 miljard. Op woensdag 29 maart 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 32,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 14,8 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 2,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 1,3 miljard afgewikkeld. Daarnaast werden in het kader van de eerste reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-I) verstrekte middelen van EUR 16,7 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald. Bovendien werd de vierde tender in de tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-II), ten bedrage van EUR 233,5 miljard en met een looptijd van 1.456 dagen, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (ongeveer gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 584 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 508,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 8,4 miljard naar EUR 1.887,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 31 maart 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen Weekmutatie: kwartaaleinde-aanpassingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,6 miljard - -EUR 0,5 miljard -EUR 0,0 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,1 miljard - -EUR 0,2 miljard +EUR 0,0 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 214,4 miljard +EUR 0,4 miljard -EUR 0,6 miljard -EUR 0,6 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 24,2 miljard +EUR 0,5 miljard -EUR 0,3 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 75,5 miljard +EUR 1,9 miljard -EUR 0,0 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.457,7 miljard +EUR 13,4 miljard -EUR 0,3 miljard -EUR 5,4 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 99,7 miljard - - +EUR 0,2 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 102,3 miljard naar EUR 1.048,5 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde verslaggevingsregels worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 maart 2017 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom "Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen". De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.161,631 per fine ounce

USD: 1,0691 per EUR

JPY: 119,55 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,27 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 404.188 0 22.127
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 323.354 −1.616 −1.415
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.550 −8 −286
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 245.804 −1.608 −1.128
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.872 1.311 −277
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.203 788 −38
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.203 788 −38
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 784.224 197.408 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 14.755 −17.927 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 769.185 215.376 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 285 −40 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 69.774 −12.724 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.192.838 13.093 −8.798
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.887.124 14.336 −5.911
  7.2 Overige waardepapieren 305.713 −1.243 −2.887
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 −6 −32
9 Overige activa 245.905 9.920 3.950
Totaal activa 4.100.730 208.176 15.517
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.114.454 3.258 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.632.524 177.396 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.048.498 102.276 0
  2.2 Depositofaciliteit 584.014 75.115 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 12 6 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 15.142 1.078 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 304.809 −36.064 0
  5.1 Overheid 178.894 −42.606 0
  5.2 Overige verplichtingen 125.915 6.542 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 218.774 65.318 −16
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.043 −1.889 −82
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.393 −1.668 36
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.393 −1.668 36
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0 −215
10 Overige passiva 229.421 258 −1.819
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0 17.613
12 Kapitaal en reserves 101.091 489 0
Totaal passiva 4.100.730 208.176 15.517

Contactpersonen voor de media