Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 31. martā

2017. gada 5. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 31. martā, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 22.1 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 284.7 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, kas ar uzviju kompensēja samazinājumu par 1.4 mljrd. euro aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas rezultātā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 30. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.0 mljrd. ASV dolāru 4.5 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 305.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.3 mljrd. euro (līdz 1 114.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 42.6 mljrd. euro (līdz 178.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 122.3 mljrd. euro (līdz 200.2 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 29. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 32.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 14.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 2.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 1.3 mljrd. euro apmērā. Papildus pirms termiņa tika atmaksāti 16.7 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju pirmās kārtas (ITRMO I) ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem. Turklāt ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otrās kārtas (ITRMO II) ietvaros tika noslēgta ceturtā operācija 233.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 456 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 584 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 508.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 8.4 mljrd. euro (līdz 1 887.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 31. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.6 mljrd. euro –0.5 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro +0.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 214.4 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro –0.6 mljrd. euro –0.6 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 24.2 mljrd. euro +0.5 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 75.5 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1457.7 mljrd. euro +13.4 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro –5.4 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 99.7 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 102.3 mljrd. euro (līdz 1048.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2017. gada 31. martā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 161.631 EUR par Trojas unci

1.0691 USD par 1 EUR

119.55 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.27 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 188 0 22 127
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 323 354 −1 616 −1 415
  2.1 SVF debitoru parādi 77 550 −8 −286
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 245 804 −1 608 −1 128
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 872 1 311 −277
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 203 788 −38
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 203 788 −38
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 784 224 197 408 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 14 755 −17 927 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 769 185 215 376 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 285 −40 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 69 774 −12 724 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 192 838 13 093 −8 798
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 887 124 14 336 −5 911
  7.2 Pārējie vērtspapīri 305 713 −1 243 −2 887
8 Valdības parāds euro 26 372 −6 −32
9 Pārējie aktīvi 245 905 9 920 3 950
Kopā aktīvi 4 100 730 208 176 15 517
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 114 454 3 258 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 632 524 177 396 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 048 498 102 276 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 584 014 75 115 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 12 6 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 15 142 1 078 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 304 809 −36 064 0
  5.1 Saistības pret valdību 178 894 −42 606 0
  5.2 Pārējās saistības 125 915 6 542 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 218 774 65 318 −16
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 043 −1 889 −82
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 393 −1 668 36
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 393 −1 668 36
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0 −215
10 Pārējās saistības 229 421 258 −1 819
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0 17 613
12 Kapitāls un rezerves 101 091 489 0
Kopā pasīvi 4 100 730 208 176 15 517

Kontaktinformācija presei