Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.

2017 m. balandžio 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. kovo 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 22,1 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 284,7 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu, kurios kartu daugiau negu atsvėrė 1,4 mlrd. eurų sumažėjimą dėl ketvirtinio turto ir įsipareigojimų perkainojimo.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. kovo 30 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,0 mlrd. JAV dolerių 4,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 305,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 1 114,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 42,6 mlrd. eurų – iki 178,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 122,3 mlrd. eurų – iki 200,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. kovo 29 d., baigėsi 32,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 14,8 mlrd. eurų vertės operacija.

2017 m. kovo 31 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 2,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 1,3 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, anksčiau termino buvo grąžinta pirmosios serijos tikslinėms ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms (TITRO I) paskirstyta 16,7 mlrd. eurų suma. Taip pat buvo atlikta ketvirtoji 1 456 dienų trukmės 233,5 mlrd. eurų vertės antrosios serijos tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija (TITRO-II).

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (maždaug toks pat kaip užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 584 mlrd. eurų (palyginti su 508,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 8,4 mlrd. eurų – iki 1 887,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. kovo 31 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas Pokytis per savaitę – koregavimas ketvirčio pabaigoje
Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 9,6 mlrd. eurų –0,5 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 6,1 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų +0,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 214,4 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų –0,6 mlrd. eurų –0,6 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 24,2 mlrd. eurų +0,5 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 75,5 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 457,7 mlrd. eurų +13,4 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų –5,4 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 99,7 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 102,3 mlrd. eurų – iki 1 048,5 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojami kiekvieno ketvirčio pabaigoje pagal rinkos palūkanų normas ir kainas. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2017 m. kovo 31 d., parodyta papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 161,631 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,0691 už EUR

JPY: 119,55 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,27 EUR už SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 404 188 0 22 127
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 323 354 −1 616 −1 415
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 550 −8 −286
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 245 804 −1 608 −1 128
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 872 1 311 −277
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 203 788 −38
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 203 788 −38
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 784 224 197 408 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 14 755 −17 927 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 769 185 215 376 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 285 −40 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 69 774 −12 724 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 192 838 13 093 −8 798
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 887 124 14 336 −5 911
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 305 713 −1 243 −2 887
8 Valdžios skola eurais 26 372 −6 −32
9 Kitas turtas 245 905 9 920 3 950
Visas turtas 4 100 730 208 176 15 517
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 114 454 3 258 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 632 524 177 396 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 048 498 102 276 0
  2.2 Indėlių galimybė 584 014 75 115 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 6 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 15 142 1 078 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 304 809 −36 064 0
  5.1 Valdžiai 178 894 −42 606 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 915 6 542 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 218 774 65 318 −16
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 043 −1 889 −82
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 393 −1 668 36
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 393 −1 668 36
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0 −215
10 Kiti įsipareigojimai 229 421 258 −1 819
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0 17 613
12 Kapitalas ir rezervai 101 091 489 0
Visi įsipareigojimai 4 100 730 208 176 15 517

Kontaktai žiniasklaidai