Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 31. ožujka 2017.

5. travnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 31. ožujka 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 22,1 mlrd. EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,8 mlrd. EUR na 284,7 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija, koje su više nego nadomjestile smanjenje u iznosu od 1,4 mlrd. zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
30. ožujka 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1,0 mlrd. USD 4,5 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 4,1 mlrd. EUR na 305,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,3 mlrd. EUR na 1.114,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 42,6 mlrd. EUR na 178,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 122,3 mlrd. EUR na 200,2 mlrd. EUR. U srijedu, 29. ožujka 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 32,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 14,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 2,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 1,3 mlrd. EUR. Nadalje, prije dospijeća otplaćeno je 16,7 mlrd. EUR dobivenih u sklopu prve serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-I). Osim toga, namirena je četvrta aukcija u sklopu druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-II) u visini 233,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od 1456 dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (približno jednako kao prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 584 mlrd. EUR (u odnosu na 508,9 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 8,4 mlrd. EUR na 1.887,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 31. ožujka 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo Promjena u odnosu na prethodni tjedan – usklađivanja na kraju tromjesečja
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 9,6 mlrd. EUR –0,5 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR +0,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 214,4 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR –0,6 mlrd. EUR –0,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 24,2 mlrd. EUR +0,5 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 75,5 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.457,7 mlrd. EUR +13,4 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR –5,4 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 99,7 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 102,3 mlrd. EUR na 1.048,5 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 31. ožujka 2017. prikazan je u dodatnom stupcu »Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja«. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 1.161,631 EUR za uncu

USD: 1,0691 za EUR

JPY: 119,55 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,27 EUR za SDR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 188 0 22 127
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 323 354 −1 616 −1 415
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 550 −8 −286
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 245 804 −1 608 −1 128
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 872 1 311 −277
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 203 788 −38
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 203 788 −38
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 784 224 197 408 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 14 755 −17 927 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 769 185 215 376 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 285 −40 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 69 774 −12 724 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 192 838 13 093 −8 798
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 887 124 14 336 −5 911
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 305 713 −1 243 −2 887
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 −6 −32
9 Ostala imovina 245 905 9 920 3 950
Ukupno imovina 4 100 730 208 176 15 517
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 114 454 3 258 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 632 524 177 396 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 048 498 102 276 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 584 014 75 115 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 12 6 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 15 142 1 078 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 304 809 −36 064 0
  5.1 Opća država 178 894 −42 606 0
  5.2 Ostale obveze 125 915 6 542 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 218 774 65 318 −16
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 043 −1 889 −82
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 393 −1 668 36
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 393 −1 668 36
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0 −215
10 Ostale obveze 229 421 258 −1 819
11 Računi revalorizacije 412 030 0 17 613
12 Kapital i pričuve 101 091 489 0
Ukupno obveze 4 100 730 208 176 15 517

Kontaktni podatci za medije