Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.3.2017

5.4.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 31.3.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 22,1 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 284,7 miljardiin euroon. Kasvu johtui keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta, joka oli suurempi kuin saamisten velkojen neljännesvuosittaisesta uudelleenarvostuksesta aiheutunut 1,4 miljardin euron suuruinen nettovaluuttapositiota pienentävä vaikutus.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
30.3.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria 4,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 4,1 miljardilla eurolla 305,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,3 miljardilla eurolla 1 114,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 42,6 miljardilla eurolla 178,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 122,3 miljardilla eurolla 200,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.3.2017 erääntyi 32,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 14,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 2,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 1,3 miljardin euron rahoitusoperaatio. Viikon aikana maksettiin ensimmäisen sarjan kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä takaisin ennen eräpäivää 16,7 miljardia euroa. Lisäksi toisessa kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjassa suoritettiin neljäs rahoitusoperaatio, ja siinä jaettiin 233,5 miljardia euroa. Operaation maturiteetti on 1 456 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 584 miljardia euroa (edellisellä viikolla 508,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 8,4 miljardilla eurolla 1 887,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 31.3.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset Viikkomuutos: uudelleenarvostus
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,6 miljardia euroa - -0,5 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,1 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa +0,0 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 214,4 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -0,6 miljardia euroa -0,6 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 24,2 miljardia euroa +0,5 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 75,5 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 457,7 miljardia euroa +13,4 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa -5,4 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 99,7 miljardia euroa - - +0,2 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 102,3 miljardilla eurolla 1 048,5 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja -hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.3.2017 esitetään sarakkeessa ”Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 161,631 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,0691

Japanin jeni / euro: 119,55

Erityiset nosto-oikeudet: 1,27 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 404 188 0 22 127
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 323 354 −1 616 −1 415
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 550 −8 −286
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 245 804 −1 608 −1 128
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 872 1 311 −277
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 203 788 −38
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 203 788 −38
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 784 224 197 408 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 14 755 −17 927 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 769 185 215 376 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 285 −40 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 69 774 −12 724 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 192 838 13 093 −8 798
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 887 124 14 336 −5 911
  7.2 Muut arvopaperit 305 713 −1 243 −2 887
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 −6 −32
9 Muut saamiset 245 905 9 920 3 950
Vastaavaa yhteensä 4 100 730 208 176 15 517
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 114 454 3 258 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 632 524 177 396 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 048 498 102 276 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 584 014 75 115 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 12 6 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 15 142 1 078 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 304 809 −36 064 0
  5.1 Julkisyhteisöt 178 894 −42 606 0
  5.2 Muut 125 915 6 542 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 218 774 65 318 −16
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 043 −1 889 −82
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 393 −1 668 36
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 393 −1 668 36
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0 −215
10 Muut velat 229 421 258 −1 819
11 Arvonmuutostilit 412 030 0 17 613
12 Pääoma ja rahastot 101 091 489 0
Vastattavaa yhteensä 4 100 730 208 176 15 517

Yhteyshenkilöt